Vés a l’inici de sessió o Registrar Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word o RTF.
  • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
  • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».
  • Si es tramet a una avaluació per experts/ertes d'una secció de la revista, s'han de seguir les instruccions a Assegurar una avaluació anònima.

Directrius per a l’autor/a

Els articles, que s'hauran de correspondre amb les àrees temàtiques definides, han de ser originals, llevat de casos excepcionals proposats pel Consell Assessor o el Consell Editorial i aprovats per aquest últim. L'article serà revisat i editat per a la seva maquetació.

Normes bàsiques de format dels articles:

1. Títol
2. Nom i cognoms Autor/a
3. Lloc de treball o dades de contacte mínimes.
4. Extensió 1000 a 1500 paraules (3 o 4 pàgines en lletra Times Roman 12 o Calibri 11), espaiat 1,5.
5. Format arxiu: rtf, doc, docx o odt.

En un fitxer a part cal lliurar:

Llengües

La llengua vehicular de "Filosofia,ara!" és la catalana, però resta oberta la possibilitat de publicar-hi en altres llengües.

Referències bibliogràfiques

Les referències bibliogràfiques s'han de presentar seguint la norma ISO 690 (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Norme internationale ISO 690: documentation - références bibliographiques - contenu, forme et structure. 2e éd. [Genève]: ISO, 1987), tal com es mostra en els exemples següents:

Per a llibres o monografies:
COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). Títol. Número d'edició. Lloc: Editorial. Extensió i detalls materials. (Col·lecció; núm.).
Exemples:
FINLEY, M.I. (1985). El món d'Ulisses (Gil, O.; trad.). Barcelona: Empúries. 195 pàg. (Biblioteca Universal Empúries; 24).
EASTERLING, P.E.; KNOX, B.M.W. (1982). The Cambridge History of Classical Literature (vol. I: Greek literature). Cambridge: Cambridge University Press.

Per a parts de llibre, contribucions en una miscel·lània, compilacions:
COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol de la part del llibre". A: Dades bibliogràfiques de l'obra completa, localització de la part del llibre.
Si l'autor o l'editor del llibre és el mateix que el de la part del llibre que se cita:
Exemple:
VAN STEENBERGHEN, F. (1974). "L'averroïsme latin". A: Introduction à l'étude de la philosophie médiévale. Lovaina-París: Publications Universitaires de Louvain, pàg. 531-554.

Si l'autor o l'editor del llibre no coincideix amb el de la part del llibre que se cita:
Exemples:
GINZBURG, C. (1983). "Señales. Raíces de un paradigma indiciario". A: GARGANI, A. (ed.). Crisis de la razón. Nuevos modelos en la relación entre saber y actividad humana. Mèxic: Siglo XXI, pàg. 55-99.
ROBINE, N. (1974). "La lectura". A: ESCARPIT, R. i altres (1974). Hacia una sociología del hecho literario. Madrid: Edicusa, pàg. 275-276.

Per a publicacions periòdiques:
Títol: subtítol
. Vol. Núm. Any. Lloc de publicació: Editorial. Periodicitat.
Exemple:
Revista d'Etnologia de Catalunya
. Núm. 1. 1992. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular. Semestral.

Per a articles de publicacions periòdiques:
COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol de l'article". Títol de la revista o el manual. Vol., número de l'exemplar, pàg. inicial-pàg. final.
Exemple:
ROSSICH, A. (1986). "La introducció de la mètrica italiana en la poesia catalana". Els Marges. Núm. 35, pàg. 3-20.

Per a textos legals:
"Títol normalitzat" [format per: número de llei, decret, etc.; dia i mes; nom oficial de la llei]. Títol publicació (data sencera de publicació), pàg. inicial-pàg. final.
Exemple:
"Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal". Butlletí Oficial de l'Estat (24 novembre 1995), pàg. 33987-34058.

Per a articles en línia:
COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol". Revista [unitat de contingut + tipus de suport]. [Data de consulta].
Exemple:
RAU, A. (1999). "Lo digital se acerca a lo literario. Notas sobre la aplicación de conceptos informáticos a la escritura de textos literarios". Hipertulia. Revista Espéculo [article en línia]. [Data de consulta: 8 de febrer de 2004].

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.