Focus i abast

Revista sobre Filosofia amb articles temàtics de diferents autors de Filosofia per a la Selectivitat, recursos didàctics, articles diversos sobre Filosofia, ressenyes de llibres i treballs de recerca d'alumnes de Batxillerat... dirigida a estudiants, docents i altres persones interessades en la Filosofia.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Tots els articles enviats seguiran un procés de revisió per part de - com a mínim - dues persones expertes en el tema. 

Criteris de revisió

Els criteris bàsics a seguir seran l'extensió de l'article, correcció ortogràfica i gramatical, temàtica adient a la revista, nivell de coneixements del tema i estructura formal.

A més, la valoració tindrà en compte l'interès de l'article, la seva contribució al coneixement del tema de què tracta, les novetats que aporta, les relacions establertes correctament, el judici crític que s'hi desenvolupa, les referències bibliogràfiques utilitzades, la redacció correcta, etc., i indicarà recomanacions, en cas que siguin pertinents, per a aconseguir-hi una possible millora.

Garantia de revisió cega

Tal com s'indica a la guia per a autors (normes de publicació), l'autor ha de lliurar l'article sense les seves dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum).

Aquest tipus d'informació s'ha d'adjuntar en un altre arxiu.

Fases del procés d'avaluació d'un article

Fase 1: tramesa de l'original.

Fase 2: avaluació cega de l'original per part de dos revisors externs, experts en l'àmbit temàtic que correspongui

Fase 3: comunicació del resultat de l'avaluació al responsable de la revista.
Els revisors envien el resultat de l'avaluació i una proposta de dictamen al director de la revista.

Fase 4: comunicació del resultat de l'avaluació als autors.

Acceptació: un article és aprovat si el resultat de les dues o més avaluacions és positiu.

No acceptació: un article és refusat si el resultat de les dues o més avaluacions és negatiu.

Acceptació (amb modificacions): el resultat de l'avaluació requereix modificacions substancials del contingut que l'autor haurà d'aplicar abans que l'article quedi aprovat definitivament.

En cas de disparitat d'opinions en el resultat de l'avaluació, s'obre una segona ronda d'avaluació amb un o més avaluadors diferents dins de l'àmbit temàtic corresponent, fins a aconseguir un acord majoritari.

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

Avís drets d'autor

Aquest avís de drets d'autor/a apareixerà a la pàgina «Sobre la revista» i a les metadades de tots els elements publicats. Si bé la revista és l’encarregada de determinar els termes de l’acord de drets d'autor/a amb els autors/ores, el Public Knowledge Project recomana utilitzar la llicència Creative Commons. Amb aquesta finalitat, es proporciona un redactat d’exemple per a l'avís de drets d'autor/a que podeu copiar a continuació per a les revistes que (i) ofereixen accés lliure, (ii) ofereixen accés lliure diferit o (iii) no ofereixen accés lliure.

Història de la revista

Va començar el darrer trimestre del 2015.
Primer, fins el 2017 va ser quadrimestral, passant a bianual des del 2018.