(1)
Garcia Anglada, N. Tenen Sentit Els Mites En El Segle XXI?. FA 2021, 6, 26-27.