(1)
Teixidor Valle, F. Més Enllà. FA 2019, 4, 21-23.