Contacte


Contacte

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Tipus de raonaments
Raonaments deductius: és un tipus de raonament lògic que exigeix que la conclusió es desprengui necessàriament de les premisses.

Raonaments no deductius:
Raonaments inductius: Es pot obtenir una conclusió general a partir de premisses sobre casos particulars que es consideren prou similars. La inducció pot ser completa quan es pot abastar cadascun dels elements d'un conjunt, de manera que a la fi puguem obtenir l'enumeració completa. El problema es que només es pot aplicar a conjunts tancats.
La inducció incompleta és l'habitual de les ciències, però, el seu problema és que no té la validesa formal que atribuïm a la inducció completa, perquè no hi ha cap llei lògica que permeti el pas de "molts" a "tots". Raonaments analògics: L'analogia és un raonament que té com a base el fet de relacionar dues o més coses entre les quals establim algun tret en comú. No pot arribar a resultats concloents, sinó solament aproximats. Per exemple , l'afirmació : "la nena té la cara de lluna plena" es basa en un raonament analògic. L'estructura d'aquests raonaments és la següent :a, b, c i d tenen tots la propietat P i Q / a, b, i c tenen la propietat R, aleshores d té la propietat R
Formalment, el raonament analògic no té mai el caràcter necessari d'un raonament deductiu, ni tampoc el caràcter probable d'un raonament inductiu. La validesa de l'analogia es basa en les raons bones o dolentes que es donen per establir-la.

  • No s'han trobar comentaris