Contacte


Contacte

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 

Declaració Universal dels Drets dels Animals

Atès que tot animal té drets.
Atès que el desconeixement i menyspreu dels dits drets ha conduït i segueixen
conduint l'home a cometre crims contra la natura i contra els animals.
Atès que el reconeixement per part de l'espècie humana del dret a l'existència
de les altres espècies d'animals constitueix el fonament de la coexistència de les espècies en el món.
Atès que l'home comet genocidis i que existeix l'amenaça de que segueixi cometent-ne.
Atès que el respecte de l'home pels animals està lligat al respecte dels homes entre ells mateixos.
Atès que l'educació implica ensenyar, des de la infantesa, a observar, comprendre, respectar i estimar els animals.

PREÀMBUL
PROCLAMEM EL SEGÜENT:
Article 1er

Tots els animals neixen iguals davant de la vida i tenen
els mateixos drets a l'existència.

Article 2n

a) Tot animal té dret a ser respectat.
b) L'home, en tant que espècie animal, no pot atribuir-se el dret a exterminar els altres animals o explotar-los violant el seu dret. Té l'obligació de posar els seus coneixements al servei dels animals.
c) Tots els animals tenen dret a l'atenció, a la cura i a la protecció de l'home.

Article 3r

a) Cap animal serà sotmès a maltractaments ni a actes cruels.
b) Si la mort d'un animal és necessària, deu ser instantània, indolora i no generadora de angoixa.

Article 4t

a) Tot animal pertanyent a una espècie salvatge, té dret a viure en llibertat en el seu propi ambient natural, terrestre, aeri o aquàtic i a reproduir-se.
b) Tota privació de llibertat, fins i tot la que tingui fins educatius, és contrària a aquest dret.

Article 5è

a) Tot animal pertanyent a una espècie que visqui tradicionalment en l'entorn de l'home, té dret a viure i créixer al ritme i en les condicions de vida i de llibertat que siguin pròpies de la seva espècie.
b) Tota modificació del dit ritme o dites condicions que fos imposada per l'home, és contrària a dit dret.

Article 6è

a) Tot animal escollit per l'home com a company té dret a que la durada de la seva vida sigui conforme a la seva longevitat natural.
b) Abandonar un animal és un acte cruel i degradant.

Article 7è

Tot animal de treball té dret a una limitació raonable del temps i de la intensitat de treball, a una alimentació reparadora i al repòs.

Article 8è

a) L'experimentació animal que impliqui sofriment físic o psicològic és incompatible amb els drets de l'animal, ja es tracti d' experiments mèdics, científics, comercials, o de qualsevol altra forma d'experimentació.
b) Les tècniques alternatives d'experimentació han de ser utilitzades i desenvolupades.

Article 9è

Els animals criats per l'alimentació han de ser nodrits, allotjats, transportats i sacrificats sense ocasionar-los ni ansietat
ni dolor.

Article10è

a) Cap animal serà explotat per espargiment de l'home.
b) Les exhibicions d'animals i es espectacles que se serveixin d'ells són incompatibles amb la dignitat del animal.

Article 11è

Tot acte que impliqui la mort innecessària d'un animal és un biocidi, és a dir, un crim contra la vida.

Article 12è

a) Tot acte que impliqui la mort d'un gran nombre d'animals salvatges és un genocidi, és a dir, un crim contra l'espècie.
b) La contaminació i la destrucció de l'ambient natural condueixen al genocidi.

Article 13è

a)Un animal mort ha de ser tractat amb respecte.
b) Les escenes violentes en les que hi hagi víctimes animals han de ser prohibides en el cine i en la televisió, a no ser que el seu objectiu sigui denunciar els atemptats contra els drets de l'animal.

Article 14è

a) Els organismes de protecció i salvaguarda dels animals han de ser representats a nivell governamental.
b) Els drets de l'animal han de ser defensats per la Llei, al igual que els drets de l'home.

Text definitiu de la Declaració Universal dels Drets de l'Animal, adoptat per la Lliga Internacional dels Drets de l'Animal i per les Lligues Nacionals afiliades després de la 3a Reunió sobre els Drets de l'Animal, Londres, 21 al 23 de setembre de 1977. La declaració proclamada el 15 d'octubre de 1978 per la Lliga Internacional, les Lligues Nacionals i les persones físiques associades a elles, fou aprovada per l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) i, posteriorment, per l'Organització de les Nacions Unides (ONU).


Els drets dels animals

Pareu-vos una estona a pensar
en els pobres animals:
no tenen culpa de res
i sempre els estem maltractant.
Pareu-vos una estona a pensar
que això s'ha d'aturar,
que no tenim cap dret
per a fer d'ells el que vulguem
Pareu-vos una estona a pensar
què seria del món sense animals.

Liliana Restrepo
2n E ESO
IES Banús Cerdanyola del Vallès

  • No s'han trobar comentaris